Regulamin przewozu

Regulamin przewozów firmy ŁŁ-BUS Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach, określający warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin przewozów ŁŁ-BUS Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach ul. Laski 138 41-303 Dąbrowa Górnicza, zwany dalej Regulaminem, sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1173, z późn. zmian.). Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami przewoźnika.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a. przewoźnik – ŁŁ-BUS Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach, NIP: 629-222-97-28, REGON: 277837430, adres elektroniczny: lach.23@poczta.fm
  b. pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów autobusami przewoźnika;
  c. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny;
  d. bilet – pod pojęciem tym rozumie się bilet jednorazowy, elektroniczny bilet jednorazowy, bilet wielo przejazdowy oraz bilet miesięczny;
  e. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu autobusem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
  f. elektroniczny bilet jednorazowy (dalej: bilet elektroniczny) – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu za pośrednictwem stron www, na których jest prowadzona przedsprzedaż biletów na kursy realizowane przez przewoźnika, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu autobusem przewoźnika na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę; dokument ten przyjmuje formę wydruku z w/w strony www. zawierającego nr GID rezerwacji oraz dane osobowe pasażera, dokładne oznaczenie trasy, godziny odjazdu autobusu oraz ceny przewozu;
  g. bilet wielo przejazdowy (dalej: karta) – dokument w postaci karty elektronicznej potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera, którego dane osobowe zapisane są na karcie, do wielokrotnych przejazdów autobusami przewoźnika na określonej linii przez określony czas. Ilość przejazdów możliwa do wykorzystania przez pasażera, zapisana jest na karcie i zmniejsza się po każdorazowym zbliżeniu karty do autobusowej kasy rejestrującej;
  h. bilet miesięczny – dokument w postaci papierowej albo w postaci karty elektronicznej potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera, którego dane osobowe są zapisane na bilecie miesięcznym, do wielokrotnego korzystania z usługi przewozu na określonej linii w danym miesiącu kalendarzowym;
  i. doładowanie karty – nabycie przez pasażera posiadającego kartę określonej liczby przejazdów autobusami przewoźnika na danej linii i zapisanie liczby wykupionych przejazdów na karcie;
  j. doładowanie biletu miesięcznego – nabycie przez pasażera posiadającego bilet miesięczny w formie karty elektronicznej uprawnień do przejazdu autobusami przewoźnika na kolejny miesiąc kalendarzowy i zapisanie w/w uprawnień na posiadanej przez pasażera karcie elektronicznej;
  k. kurs – połączenie między dwoma krańcowymi przystankami na linii, w jednym kierunku;
  l. linia – połączenia autobusowe na określonej trasie wykonywane przez przewoźnika;
  m. dokumenty przewozu – bilet, dokumenty poświadczające tożsamość pasażera oraz inne, określone przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, dokumenty zezwalające pasażerowi na korzystanie z uprawnień do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  n. Cennik – publikacja przewoźnika zawierająca aktualne ceny biletów za przejazd na liniach objętych rozkładem jazdy;
  o. bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
  p. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do autobusu;
  q. bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym;
  r. rozkład jazdy – publikacja przewoźnika zawierające podstawowe informacje o liniach, terminach i miejscach odjazdu autobusów przewoźnika;
  s. przedsprzedaż – nabycie biletu do chwili podstawienia autobusu przewoźnika na początkowy przystanek danego kursu; przedsprzedaż realizowana jest przez punkty sprzedaży biletów oraz za pośrednictwem stron www;
  t. kontroler – osoba, wyposażona w odpowiedni identyfikator, upoważniona przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu;
  u. opłata dodatkowa – opłata pobierana przez przewoźnika w związku z korzystaniem przez pasażera z usługi przewozu bez uprzedniego zawarcia umowy przewozu; uiszczenie powyższej opłaty nie wyłącza obowiązku uregulowania przez pasażera należności za bilet;
 3. Niniejszy Regulamin jak również Rozkład jazdy oraz Cennik usług przewozu na wskazanych przez przewoźnika liniach są podawane do wiadomości publicznej poprzez ich zamieszczenie na stronie WWW pod adresem www.ll-bus.pl
 4. Przewoźnik zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych, które udostępniane są w biurze przewoźnika pod adresem ul. Laski 138; 41-303 Dąbrowa Górnicza
  ROZDZIAŁ II
  Warunki przewozu
  § 2
 5. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem przepisów § 2 pkt 2, 3 i 4 Regulaminu.
 6. Zawarcie umowy przewozu w przypadku pasażera korzystającego z biletu wielo przejazdowego w postaci karty następuje z chwilą nabycia, i zapisania na karcie wskazanej w umowie liczby przejazdów, realizowanych na określonej linii. Jednakże uprawnienia wynikające z w/w umowy (to jest termin przewozu i określenie kursu), konkretyzują się w chwili przyłożenia przez pasażera karty do autobusowej kasy rejestrującej znajdującej się w autobusie kursującym na linii określonej przy zawarciu umowy przewozu i pobrania przez w/w kasę impulsu odpowiadającego jednemu przejazdowi na danej linii.
 7. Każde doładowanie karty oznacza zawarcie nowej umowy przewozu.
 8. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w autobusie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje określone w § 12 pkt 7 Regulaminu.
 9. Przewoźnik obowiązany jest do zawarcia umowy przewozu w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy.
 10. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z autobusu pasażera, jeżeli:
  a. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych;
  b. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków);
  c. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
  d. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży;
  e. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz lub okazania dokumentów przewozu poświadczających zawarcie umowy przewozu;
  f. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
  Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 11. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie elektronicznym, zapisane na karcie lub na bilecie miesięcznym.
 12. Na czas przejazdu przewoźnika zastępuje kierowca autobusu.
  § 3
 13. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w przedsprzedaży zobowiązani są zgłosić się do kierowcy autobusu danego kursu najpóźniej 10 min przed planowanym odjazdem autobusu z przystanku początkowego. Po tym czasie do autobusu będą wpuszczane osoby nieposiadające biletu zakupionego w przedsprzedaży.
 14. Pasażerowie z biletem zakupionym w przedsprzedaży mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w autobusie.
 15. Pierwszeństwo, o którym mowa w pkt 2, obowiązuje jedynie na początkowym przystanku danej linii.
  § 4
 16. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  a. bilet jednorazowy,
  b. bilet elektroniczny;
  c. bilet wielo przejazdowy
  d. bilet miesięczny:
 • jednokierunkowy – uprawniający do przejazdów na jednej linii w jednym kierunku (np. Pińczów – Kielce);
 • dwukierunkowy – uprawniający do przejazdów na jednej linii w obu kierunkach (np. Pińczów – Kielce i Kielce – Pińczów).
 1. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego Cennika, aktualnego na dzień nabycia biletu.
 2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.
 3. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 7 pkt 3 Regulaminu, pasażer może dokonać nabycia biletu:
  a. w przedsprzedaży:
 • w punktach sprzedaży biletów (MDA Kraków ul. Bosacka 18, MDA Busko-Zdrój)
 • poprzez strony www. prowadzące przedsprzedaż biletów przewoźnika – www.ll-bus.pl, www.e-podroznik.pl
  b. bezpośrednio u kierowcy autobusu.
 1. Przewoźnik może wprowadzać w obowiązującym u niego rozkładzie jazdy kursy promocyjne. Wyznaczone przez przewoźnika kursy promocyjne są realizowane na wskazanej linii, po ustalonej przez przewoźnika, obniżonej względem cennika, cenie. Czas świadczenia usługi przewozu w ramach kursów promocyjnych oraz cenę usługi przewozu w ramach takiego kursu określa przewoźnik.
 2. Wykaz obowiązujących u przewoźnika kursów promocyjnych jest udostępniony na stronie www.
  Pod adresem www.ll-bus.pl
  § 5
 3. Bilety wielo przejazdowe sprzedawane w postaci kart elektronicznych, uprawniają pasażera do wielokrotnego korzystania z usługi przewozu na określonej linii. Ilość nabytych przez pasażera przejazdów jest zapisywana na karcie.
 4. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną. Karta uprawnia do przejazdów tylko pasażera, którego dane osobowe zostały na niej zapisane. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do korzystania z przejazdów realizowanych w ramach wiążącej go z przewoźnikiem umowy przewozu.
 5. Cena jednego przejazdu w ramach korzystania z karty jest równa cenie jednego przejazdu realizowanego na podstawie biletu jednorazowego, z zastrzeżeniem przepisu § 5 pkt 4 Regulaminu.
 6. Na przejazdy wykupione w ramach karty przewoźnik udziela rabatu, którego wysokość jest uzależniona od ilości wykupionych przejazdów.
 7. Doładowanie karty jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy na karcie nie ma żadnych przejazdów (pochodzących z poprzedniego doładowania) do wykorzystania.
 8. W przypadku niewykorzystania wszystkich ważnych przejazdów i rezygnacji przez pasażera z karty, przewoźnik zwraca pasażerowi kwotę odpowiadającą wartości wykupionych, a niewykorzystanych ważnych przejazdów pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wartości rabatu udzielonego pasażerowi na przejazdy wykorzystane do chwili rezygnacji. Zwrot w/w kwoty następuje na podstawie pisemnego wniosku pasażera, po dokonaniu przez pasażera zwrotu karty przewoźnikowi oraz po przedstawieniu dowodu nabycia ważnych przejazdów. O kwocie zwrotu decyduje ilość ważnych, niewykorzystanych przejazdów, zapisana na karcie w chwili dostarczenia przez pasażera karty przewoźnikowi.
 9. Za każdą nowo nabytą kartę pobierana będzie opłata zwrotna w wysokości określonej w Cenniku. Podstawą zwrotu opłaty jest zwrot karty przewoźnikowi, oraz przedstawienie dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera występującego o zwrot opłaty (przedmiotowy dokument musi zawierać dane osobowe pasażera zgodne z danymi ujawnionymi na karcie). Zwrot opłaty nie następuje w przypadku utraty karty lub przedłożenia przez pasażera karty zniszczonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
  § 6
  Bilet elektroniczny jest ważny jedynie, gdy pasażer posiada w trakcie przewozu:
  a) dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu w postaci wydruku ze strony www., na której jest prowadzona przedsprzedaż biletów przewoźnika oraz
  b) dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość pasażera (np. dowód osobisty, legitymacja studencka).
  Dane osobowe zapisane na w/w wydruku muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie stwierdzającym tożsamość pasażera.
  § 7
 10. Bilet miesięczny uprawnia pasażera do wielokrotnego korzystania z przejazdów autobusami przewoźnika w określonym miesiącu kalendarzowym na określonej linii. W zależności od rodzaju nabytego przez pasażera biletu miesięcznego uprawnienie powyższe może przybrać postać uprawnienia do przejazdów w jedynym kierunku na danej linii (bilet miesięczny jednokierunkowy) bądź w obu kierunkach na danej linii (bilet miesięczny dwukierunkowy). Bilet miesięczny jest wystawiany zawsze na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.)
 11. Pasażer może posiadać tylko jeden imienny bilet miesięczny. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdów tylko pasażera, którego dane osobowe zostały na nim zapisane. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do korzystania z przejazdów realizowanych w ramach wiążącej go z przewoźnikiem umowy przewozu. W trakcie przewozu pasażer jest obowiązany posiadać dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość pasażera (np. dowód osobisty, legitymacja studencka). Dane osobowe zapisane w dokumencie stwierdzającym tożsamość pasażera muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi na bilecie miesięcznym.
 12. Bilet miesięczny pasażer może nabyć wyłącznie w punkcie sprzedaży (ul. Laski 138; 41-303 Dąbrowa Górnicza), pasażer może również doładować bilet miesięczny wystawiony w formie karty elektronicznej.
 13. Doładowania biletu miesięcznego w formie karty elektronicznej pasażer może również dokonać u kierowcy autobusu, z tym zastrzeżeniem, iż doładowanie w/w biletu miesięcznego, posiadanego przez pasażera korzystającego z ulgi, jest możliwe tylko po przedłożeniu przez pasażera kierowcy kserokopii dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi. w/w kserokopia podlega zatrzymaniu przez kierowcę.
 14. Ceny biletów miesięcznych są podane w obowiązującym u przewoźnika Cenniku.
 15. Pasażer, który zamierza nabyć bilet miesięczny i powołuje się na przysługującą mu i obowiązującą przewoźnika ulgę jest obowiązany przy zakupie biletu miesięcznego przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do ulgi. Przewoźnik jest uprawniony do wykonania kserokopii w/w dokumentu.
 16. Jeśli bilet miesięczny przyjmuje formę karty elektronicznej, za każdą nowo nabytą kartę elektroniczną pobierana będzie opłata zwrotna w wysokości określonej w Cenniku. Podstawą zwrotu opłaty jest zwrot w/w karty elektronicznej przewoźnikowi, przedstawienie dowodu nabycia karty elektronicznej oraz dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera występującego o zwrot opłaty (przedmiotowy dokument musi zawierać dane osobowe pasażera zgodne z danymi ujawnionymi na bilecie miesięcznym). Zwrot opłaty nie następuje w przypadku utraty karty lub przedłożenia przez pasażera karty elektronicznej zniszczonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
  § 8
 17. Pasażer przy nabyciu biletu jest obowiązany sprawdzić poprawność danych zawartych na bilecie.
 18. Pasażer jest obowiązany zachować bilet w stanie umożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie. Zniszczenie biletu w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego treści powoduje utratę ważności biletu. W takim wypadku przewoźnik nie jest zobowiązany do wydania pasażerowi duplikatu biletu.
 19. W trakcie przewozu pasażer powinien zachować bilet do kontroli.
 20. Bilet jednorazowy wolno odstąpić innej osobie tylko i wyłącznie, gdy przejazd nie został jeszcze rozpoczęty. Biletu elektronicznego, karty oraz biletu miesięcznego pasażer nie może odstąpić innej osobie.
 21. Bilet (w razie posiadania przez pasażera karty – karta po pobraniu z niej impulsu) uprawnia do przejazdu określonym kursem i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Karta, przed pobraniem z niej impulsu przy realizacji określonego przejazdu, lub bilet miesięczny uprawniają do przejazdów na określonej linii.
 22. W przypadku rezygnacji przez pasażera z odbycia przewozu, która to rezygnacja może mieć miejsce nie później niż w dniu wyjazdu na 20 minut przed wskazaną w treści biletu godziną wyjazdu.
 23. Postanowienia punktu poprzedzającego dotyczące odstępnego, nie mają zastosowania w sytuacji rezygnacji przez pasażera z przewozu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika tj.przedwczesnego odjazdu autobusu, rezygnacji przez pasażera z przewozu z powodu awarii autobusu lub odwołania
  przejazdu, innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez przewoźnika jego zobowiązań wobec pasażera wynikających z umowy przewozu.
 24. Postanowienia pkt 6 nie mają zastosowania w przypadku korzystania przez pasażera z karty lub biletu miesięcznego. W takim przypadku zwrot należności nie przysługuje.
 25. Pasażer, który nabył bilet elektroniczny za pośrednictwem stron www., prowadzących przedsprzedaż biletów przewoźnika, nie ma prawa do dokonania zwrotu biletu..
 26. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilet:
  b. zniszczony w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego treści;
  c. w przypadku biletu elektronicznego – jeśli zwrot nastąpił później niż 20 minut przed godziną wyjazdu zapisaną w treści zwracanego biletu;
  d. w innych wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 27. Zwrot należności za bilet w sytuacjach powyżej przewidzianych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 9, jest dokonywany po przedstawieniu przez pasażera przewoźnikowi oryginału biletu.
  § 9
 28. Pasażer jest obowiązany do:
  a. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień
  Regulaminu;
  b. posiadania ważnego i odpowiedniego do linii i kursu biletu, a w przypadku karty – karty z zapisanymi, ważnymi przejazdami na danej linii;
  c. stosowania się do zaleceń obsługi autobusu, w szczególności kierowcy;
  d. posiadania i okazania na żądanie obsługi autobusu bądź kontrolera dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  e. w przypadku przejazdu pasażera realizowanego na podstawie biletu elektronicznego, karty lub biletu miesięcznego pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem, poświadczającego jego tożsamość. Dane osobowe zawarte na w/w biletach muszą być zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w w/w dokumencie;
  f. w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy autobusu.
 29. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone jedynie na przystankach oznaczonych w rozkładzie jazdy, a w sytuacjach wyjątkowych w miejscach wskazanych przez kierowcę.
 30. Dzieci do lat 4-ch, podróżują bezpłatnie z osobą, która wykupiła bilet, o ile nie korzystają z osobnego miejsca do siedzenia.
 31. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia autobusu) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom. Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
 32. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autobus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
 33. Za niezasadne zatrzymanie autobusu na żądanie pasażera lub pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości, określonej w obowiązującym cenniku.
 34. Pasażer nie posiada uprawnienia do korzystania z toalety chemicznej znajdującej się w autobusie.
 35. W autobusach przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
  § 10
 36. Przewoźnik zapewnia pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 37. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera w odpowiednim czasie zgodnie z rozkładem jazdy.
 38. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).
 39. Przewoźnik nie odpowiada za powstałą po stronie pasażera szkodę wynikającą z odwołania kursów z przyczyn niezależnych od przewoźnika.
 40. Toalety chemiczne znajdujące się w autobusach przewoźnika są wyłączone z użytku na wszystkich liniach obsługiwanych przez przewoźnika.
  § 11
 41. Pasażerowie mogą przewozić ze sobą w autobusie bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie zagrażał bezpieczeństwu przewozu oraz bezpieczeństwu innych pasażerów. Bagażu podręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 42. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach żywe zwierzęta. Przewóz zwierząt jest dozwolony pod warunkiem nie zajmowania przez zwierzę miejsca przeznaczonego do siedzenia oraz umieszczenia zwierzęcia w sposób nieutrudniający przejścia, nienarażający innych pasażerów na zanieczyszczenia odzieży oraz niezagrażający bezpieczeństwu pasażerów i przewozu. Przewożony pies musi posiadać aktualną kartę szczepień oraz mieć nałożony kaganiec.
 43. Przewóz bagażu dodatkowego przez pasażera jest możliwy w lukach bagażowych autobusu albo w innym miejscu wskazanym przez kierowcę, w ramach dostępnego miejsca, przy czym pasażer może przewieźć nie więcej niż jedną sztukę bagażu dodatkowego o pojemności do 75 litrów lub wadze do 20 kg.
 44. Luki bagażowe są udostępniane pasażerom (otwierane i zamykane) wyłącznie przez kierowcę.
 45. Przewóz wózków inwalidzkich oraz dziecięcych jest możliwy wyłącznie po ich złożeniu i odpowiednim zabezpieczeniu.
 46. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 47. Nadzór nad bagażem podręcznym, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera. Za szkody w rzeczach, które pasażer przewozi ze sobą w ramach bagażu podręcznego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 48. Przewóz bagażu nie podlega opłacie chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 49. Zamiar przewozu bagażu dodatkowego, którego wartość przekracza kwotę 500 zł pasażer jest obowiązany zgłosić przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu. Przewóz takiego bagażu podlega osobnej opłacie. Przewoźnik, po uiszczeniu przez pasażera opłaty za przewóz w/w bagażu wystawia kwit bagażowy. Na kwicie bagażowym, który jest opatrzony numerem ewidencyjnym, przewoźnik wskazuje zadeklarowaną przez niego wartość bagażu oraz kwotę uiszczonej opłaty za przewóz takiego bagażu.
 50. Oryginał kwitu bagażowego jest wręczany przez kierowcę pasażerowi. Oryginał powinien być przez pasażera zatrzymany, co najmniej na czas trwania przejazdu. Odpis kwitu pozostaje u przewoźnika.
 51. Bagaż, o którym mowa w § 11 pkt 10 Regulaminu, który został przez pasażera należycie opłacony, przewoźnik umieszcza w luku bagażowym przeznaczonym na bagaż przewożony odpłatnie. Samowolne umieszczenie przez pasażera w/w bagażu w innym niż w/w luku bagażowym zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty, ubytku w/w bagażu lub z uszkodzenia w/w bagażu.
 52. Niedokonanie przez pasażera zgłoszenia bagażu, o którym mowa w §11 pkt 10 Regulaminu, jak również przewożenie przez pasażera w/w bagażu bez ważnego kwitu bagażowego zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty bagażu, ubytku w w/w bagażu lub z uszkodzenia takiego bagażu.
 53. Wysokość opłaty, o której mowa w § 11 pkt 10 Regulaminu jest uzależniona od zadeklarowanej przez pasażera wartości bagażu. Stawki opłaty określone są w obowiązującym u przewoźnika Cenniku.
 54. Przewoźnik nie odpowiada za szkody w bagażu dodatkowym, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, z właściwości bagażu albo wskutek siły wyższej.
 55. Bagaż dodatkowy wydawany będzie przez kierowcę autobusu wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
 56. Zabrania się przewozu materiałów i produktów, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów, uciążliwych dla innych pasażerów oraz mogących spowodować zniszczenie mienia.
 57. Zabrania się przewozu pojazdów jednośladowych (rowerów, skuterów itp.).
 58. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 59. Pasażer może zgłaszać reklamacje dotyczące przewożonego bagażu dodatkowego w trybie określonym w §13 Regulaminu. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia jest jednak uwarunkowane zgłoszeniem kierowcy autobusu w momencie wydawania bagażu dodatkowego zastrzeżeń, co do wykonanego przewozu oraz otrzymaniem od kierowcy pisemnego potwierdzenia faktu dokonania zgłoszenia, z zaznaczeniem treści zastrzeżenia oraz w wypadkach tego wymagających – rodzaju zaistniałej szkody.
  § 12
 60. Kontroli dokumentów przewozu mają prawo dokonywać kierowca oraz uprawniony przez przewoźnika kontroler.
 61. Osoba dokonująca kontroli:
  a. jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności związanych z wykonywanym przewozem oraz opłat dodatkowych za brak ważnego biletu;
  b. ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera oraz dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  c. przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu.
 62. Kierowca przeprowadza kontrolę dokumentów przewozu przy wejściu pasażerów do autobusu.
 63. Kontroler powinien być wyposażony w identyfikator, który jest zobowiązany okazywać w sposób czytelny dla pasażerów.
 64. Identyfikator, o którym mowa w § 12 pkt 4 Regulaminu powinien zawierać:
  a. nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
  b. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
  c. zdjęcie kontrolującego,
  d. zakres upoważnienia,
  e. okres ważności,
  f. pieczęć i podpis przewoźnika.
 65. W toku kontroli pasażer ma obowiązek okazać na wezwanie osoby dokonującej kontroli posiadane dokumenty przewozu.
 66. W przypadku, gdy osoba dokonująca kontroli w trakcie przewozu stwierdzi, iż pasażer nie posiada ważnego lub odpowiedniego dokumentu przewozu pasażer jest obowiązany do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej w kwocie określonej w obowiązującym cenniku.
 67. Osoba dokonująca kontroli jest uprawniona do pobrania należności i opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 68. W razie nieuiszczenia przez pasażera należności i opłat, o których mowa w § 12 pkt 7 Regulaminu, bezpośrednio osobie dokonującej kontroli, osoba dokonująca kontroli wystawia wezwanie do zapłaty określające termin i sposób płatności wskazanych w nim należności.
 69. Pasażer jest obowiązany do przyjęcia wezwania, o którym mowa powyżej, oraz do uiszczenia wskazanej w nim kwoty w terminie i w sposób określony w tymże wezwaniu. W razie odmowy przyjęcia wezwania przewoźnik wysyła w/w wezwanie na adres wskazany na dokumencie tożsamości pasażera, i obciąża pasażera kosztami wystawienia i wysłania wezwania.
 70. Przewoźnik lub osoba dokonująca kontroli ma prawo:
  a. w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i danych adresowych pasażera,
  b. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
  c. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 71. W przypadku, o którym mowa w § 12 pkt 11 lit b) Regulaminu, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę dokonującą kontroli.
 72. Na tryb i zasadność nałożenia opłaty dodatkowej pasażer ma prawo składać reklamacje w terminie miesiąca od dnia uiszczenia opłaty albo otrzymania wezwania do zapłaty. Reklamacje wnosi się zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu.
  § 13
 73. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie pisemnej na adres biura przewoźnika – ul. Laski 138; 41-303 Dąbrowa Górnicza.
 74. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, z zastrzeżeniem § 12 pkt 13 Regulaminu.
 75. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia, o którym mowa § 11 pkt 20 zd 2 Regulaminu, przewoźnik odmawia przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej przewożonego bagażu dodatkowego.
 76. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 77. Reklamacja powinna zawierać:
  a. dane osobowe pasażera;
  b. opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji;
  c. opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości;
  d. opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą;
  e. wskazanie sposobu rekompensaty szkody.
 78. Do każdej reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 8, 9 i 10 Regulaminu, a w sytuacji gdy pasażer poniósł szkodę dodatkowo oryginały bądź kserokopie dokumentów wykazujących zaistnienie szkody i jej wysokość.
 79. W sytuacji gdy szkoda wystąpiła w bagażu dodatkowym, o którym mowa w § 11 pkt 10 Regulaminu, pasażer jest obowiązany dodatkowo dołączyć do reklamacji kserokopię kwitu bagażowego.
 80. W przypadku reklamacji dotyczących przewozu wykonywanego na podstawie karty zamiast biletu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię dowodu nabycia (wykupienia) przejazdów na okres, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji, jak również kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera.
 81. W przypadku reklamacji dotyczących przewozu wykonywanego na podstawie biletu miesięcznego zamiast biletu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię dowodu jego nabycia oraz kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera.
 82. W przypadku reklamacji dotyczących biletów elektronicznych do reklamacji należy dołączyć wydruk, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit f) Regulaminu oraz kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera. Dane osobowe z wydruku muszą być zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w w/w dokumencie poświadczającym tożsamość pasażera.
 83. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia ich doręczenia na adres przewoźnika wskazany w § 13 pkt 1 Regulaminu.
  § 14
 84. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną. W przypadku kradzieży, zagubienia lub całkowitego zniszczenia karty pasażer może otrzymać nową kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Wydanie nowej karty wymaga uiszczenia opłaty zwrotnej za wydanie karty.
 85. W sytuacjach, o których mowa w § 14 pkt 1 Regulaminu pasażer może się zwrócić do przewoźnika z pisemnym wnioskiem (z podaniem przyczyny zgłoszenia żądania) o przeniesienie na nową kartę ważnych przejazdów zapisanych na karcie utraconej. Do wniosku należy dołączyć dowód nabycia przejazdów zapisanych na utraconej karcie, ważnych na dzień złożenia wniosku, kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera, oraz należy podać numer telefonu kontaktowego.
  O sposobie rozpoznania wniosku pasażer zostanie zawiadomiony telefonicznie. Przeniesienie przejazdów zapisanych na karcie utraconej na nową kartę pasażera nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni roboczych od dnia doręczenia przewoźnikowi wniosku o przeniesienie przejazdów, z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 9 Regulaminu. Przewoźnik przenosi przejazdy w liczbie odpowiadającej ilości ważnych przejazdów zapisanych na utraconej karcie na dzień dokonania przeniesienia.
 86. W wypadku przewidzianym w pkt poprzedzającym przejazdy zapisane na utraconej karcie, które utraciłyby ważność w okresie pomiędzy dniem doręczenia przewoźnikowi wniosku o przeniesienie a dniem przeniesienia przejazdów na nową kartę, pozostają ważne do dnia przeniesienia włącznie. Po przeniesieniu przejazdów na nową kartę ich ważność ulega przedłużeniu na 45 dni.
 87. Powyższe postanowienia mają zastosowanie w sytuacji gdy utrata karty nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika.
  § 15
 88. W przypadku kradzieży, zagubienia lub całkowitego zniszczenia biletu miesięcznego pasażer może wystąpić o wydanie duplikatu biletu miesięcznego. Wniosek, zawierający wskazanie przyczyny wystąpienia z żądaniem, powinien zostać złożony przez pasażera w formie pisemnej w biurze przewoźnika, o którym mowa w § 13 pkt 1 Regulaminu. Do wniosku pasażer jest obowiązany dołączyć dowód nabycia biletu miesięcznego oraz kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera. Wydanie duplikatu przez przewoźnika następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia kompletnego wniosku przewoźnikowi. Odbiór duplikatu biletu następuje w biurze przewoźnika, o którym mowa w § 13 pkt 1 Regulaminu.
 89. Powyższe postanowienia mają zastosowanie w sytuacji gdy utrata karty nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika.
 90. Duplikatów biletów jednorazowych i biletów elektronicznych nie wydaje się.
  § 16
 91. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przewozu określonych w niniejszym Regulaminie.
 92. Dokonane zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów przewozu, zawartych przed dniem wejścia w życie w/w zmian.
 93. Dniem wejścia w życie zmian Regulaminu jest dzień ich udostępnienia do publicznej wiadomości.
 94. ŁŁ-BUS Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach przetwarza dane osobowe pasażerów na podstawie art. 23 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów elektronicznych, sprzedaży biletów miesięcznych i wielo przejazdowych oraz wykonywania umowy przewozu.
 95. Przez akceptację niniejszego Regulaminu pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.833) przez przewoźnika ŁŁ-BUS Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach dla potrzeb związanych z wykonywaniem umowy przewozu oraz w zakresie uzasadnionym realizacją obciążających przewoźnika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  § 17
 96. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 97. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017r.